works
 

ouroboro

ouroboro.
bicycle tire, skull. 2011
cm. 67x68x9

ouroboro

lorenzo missoni