works
 

rouxell & duboi

rouxell & duboi.
modified bicycle. 1992

rouxell & duboi