works
 

mi piacerebbe…

mi piacerebbe fosse pomeriggio.
wood, paintimg, iron, books. 2009-2015
variable dimensions.

mi piacerebbe fosse pomeriggio 1

mi piacerebbe fosse pomeriggio 2

mi piacerebbe fosse pomeriggio 3

mi piacerebbe fosse pomeriggio 4